Vedtægter

Vedtægter for foreningen Åbne Bagdøre - 5762.dk


§ 1.
Navn og Hjemsted
Stk. 1 Foreningens navn er Åbne Bagdøre 5762.dk

Stk. 2 Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune, postnummerdistrikt 5762.

§ 2.
Foreningens formål
Stk. 1 Foreningens formål er at synliggøre og øge kendskabet til den kreative og kulturelle mangfoldighed i vores lokalområde.

Stk. 2 Foreningen ønsker at medvirke til at fastholde og tiltrække skabende mennesker i lokalområdet, og dermed bidrage til at bevare vores område som et kulturelt levende og attraktivt besøgs- og bosætningsområde i udvikling.

§ 3.
Virksomhed
Stk. 1 Foreningen udøver sin virksomhed alene eller i samarbejde med andre foreninger, virksomheder eller enkeltpersoner. Den arbejder for at skabe forståelse for sine formål i offentligheden gennem arrangementer og møder.

Foreningen afholder mindst en gang om året et offentligt arrangement, hvor foreningens aktive medlemmer åbner døre til fx værksteder, udstillinger, haver, aktiviteter og gode fortællinger mv. 

Stk.2 Der udover tilstræber foreningen at arbejde for netværksdannelse, vidensdeling og samarbejde blandt foreningens medlemmer, samt at understøtte medlemsinitiativer, der er i overensstemmelse med foreningens formålsparagraf.Kreativitet og mangfoldighed på Sydfyn · Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. · Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. · åbnedøre5762.dk

§ 4.
Medlemskreds og kontingent
Stk. 1 Som aktivt medlem i foreningen kan optages alle, som er bosiddende eller arbejder i postnummerdistrikt 5762, og som kan tilslutte sig formålsparagraffen. Der kan tegnes aktivt gæstemedlemsskab, hvis man er inviteret af en af de aktive medlemmer i postnummerdistriktet 5762, og hvis man kan tilslutte sig formålsparagraffen. Som støttemedlem kan optages alle, der kan tilslutte sig formålsparagraffen.

Stk. 2 Optagelse kan ske som personligt medlemskab, husstands-, organisations- eller virksomhedsmedlemskab.

Stk. 3 Medlemskontingent fastsættes for et år ad gangen af generalforsamlingen. Kontingent betales med overførsel til foreningens bankkonto senest 10. januar. (Gældende første gang 2013).

Stk. 4 Såfremt man er aktivt medlem og ønsker at udmelde sig af foreningen eller nedskrive sit medlemskab til et støttemedlemskab det pågældende år, skal dette ske skriftligt til kassereren senest 10. januar.

§ 5
Generalforsamling
Stk. 1 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år ultino februar og indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved mail til medlemmerne og ved annoncering i lokalpressen.

Stk. 2 Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde, skriftligt, senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 3 Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, der har indbetalt kontingent.

Stk. 4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst flg. punkter:


1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning
4. Fastsættelse og godkendelse af årsregnskab
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 6, stk. 1
8. Valg af to bestyrelsessuppleanter
9. Valg af revisor og revisorsuppleanter
10. Evt.Kreativitet og mangfoldighed på Sydfyn · Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. · Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. · åbnedøre5762.dk

Stk. 5 Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen. Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol med referat og underskrives af foreningens formand, kasserer og dirrigent.

Stk. 6 Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflertal, med undtagelse af § 9, stk.1

Stk. 7 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal afholdes senest 4 uger efter begæringen, eller når mindst halvdelen af foreningens medlemmer skriftligt stiller krav herom med motiveret dagsorden til bestyrelsen. Indkaldelsesproceduren ved ekstraordinære generalforsamlinger er den samme som ved ordinære generalforsamlinger.

§ 6
Foreningens daglige ledelse
Stk. 1 Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen som består at 5 til 7 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling. Tre af bestyrelsens medlemmer vælges for en periode på 2 år, øvrige for et år. Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer.

Stk. 2 Bestyrelsen konstituerer sig efter valget med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Stk. 3 Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 4 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 5 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk. 6 Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes forfald, næstformanden.

Stk. 7 Sekretæren drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger.

Stk. 8 Formanden har udtaleret for bestyrelse og dermed foreningens medlemmer.

§ 7
Regnskab og revision
Stk. 1 Foreningens formue skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut.

Stk. 2 Regnskabsåret er 1. januar - 31. december.

Stk. 3 Revisorpåtegnet regnskab bekendtgøres samtidig med indkaldelse til ordinær generalforsamling.Kreativitet og mangfoldighed på Sydfyn · Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. · Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. · åbnedøre5762.dk

Stk. 4 Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med den respektive formue. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse overfor foreningen, bortset fra kontingentet. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 8
Tegningsregler
Stk. 1 Foreningens tegningsret overfor pengeinstitutter o. lign. varetages af enten formand og/ eller kasserer. Foreningens regnskab skal dog underskrives af såvel revisor som den samlede bestyrelse.

§ 9
Vedtægtsændringer og opløsning
Stk. 1 Vedtægtsændringer kan alene ske på generalforsamling, hvor forslaget er på dagsordenen. Ændringer af vedtægter eller opløsning af foreningen kræver at 50% af medlemmerne er tilstede og mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for. Såfremt det ikke er muligt, kan en ekstraordinær generalforsamling, uanset antallet af frem-mødte, vedtage eller forkaste forslag ved simpel stemmeflertal.

Stk. 2 Eventuelt overskud, formue eller materiel går ved foreningens opløsning til flg. formål: Almene kulturelle aktiviteter i 5762 området.